معرفی محصولات پارس فت

۱.افزایش غلظت انرژی جیره

۲.بهبود تعادل انرژی

۳.کاهش تعادل منفی انرژی

۴.حفظ امتیازوضعیت بدنی (BCS)

۵.بهبود باروری 

۶.بهبود عملکرد هضم شکمبه 

۷.استفاده از اسانس های استاندارد

۸.قابلیت هضم استاندارد 

۹.کاهش نرخ ابتلا به بیماریهای متابولیکی 

۱۰.افزایش تولید شیر تصحیح شده

۱.افزایش غلظت انرژی جیره

۲.بهبود تعادل انرژی

۳.کاهش تعادل منفی انرژی

۴.حفظ امتیازوضعیت بدنی (BCS)

۵.بهبود باروری 

۶.بهبود عملکرد هضم شکمبه 

۷.استفاده از اسانس های استاندارد

۸.قابلیت هضم استاندارد 

۹.کاهش نرخ ابتلا به بیماریهای متابولیکی 

۱۰.افزایش تولید شیر تصحیح شده

۱.خلوص بالای محصول (۹۹.۵%)

۲.افزایش تراکم انرژی جیره 

۳.کاهش تعادل منفی انرژی

۴.حفظ امتیازوضعیت بدنی (BCS)

۵.بهبود باروری 

۶.بهبود عملکرد هضم شکمبه 

۷.استفاده از اسانس های استاندارد

۸.قابلیت هضم استاندارد 

۹.کاهش نرخ ابتلا به بیماریهای متابولیکی 

۱۰.کاهش تنش گرمایی

۱.خلوص بالای محصول (۹۹.۵%)

۲.افزایش تراکم انرژی جیره 

۳.کاهش تعادل منفی انرژی

۴.حفظ امتیازوضعیت بدنی (BCS)

۵.بهبود باروری 

۶.بهبود عملکرد هضم شکمبه 

۷.استفاده از اسانس های استاندارد

۸.قابلیت هضم استاندارد 

۹.کاهش نرخ ابتلا به بیماریهای متابولیکی 

۱۰.کاهش تنش گرمایی