پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی در راستای ارتقا تولید ملی

۶۰۰

مشتریان وفادار

۱۴

پروژه های تحقیقاتی

۳۳

مقالات داخلی و خارجی

موفقیت را با ما به دست آورید!

با ما بیشتر آشنا شوید!

پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام

تحقیقات افزایش درصد چربی شیر
۸۰%
تحقیقات باروری و بهبود تولید مثل تخمک
۸۵%
تحقیقات تولید پودرچربی اسید چرب (فراکشنه)
۹۰%